Steeds vaker.
Doorpersing

Of het nu gaat om een nieuwbouw- of renovatieproject, een zorgvuldig ontwerp is een van de belangrijkste voorwaarden voor een hoogkwalitatief rioleringssysteem.

Gresconstructies bieden veilige en berekenbare designparameters. Zo een ontwerp is enkel mogelijk als er ook rekening wordt gehouden met de toestand van de ondergrond, de omgeving en de hoeveelheid afvalwater. De keuze voor open of gesloten sleuf (doorpersing) wordt door bovenstaande omgevingsfactoren bepaald.

TOEPASSINGSDOMEINEN:

  • Nieuwbouwprojecten
  • Renovatieprojecten
  • Huisaansluitingen
  • Persing onder straten/snelwegen
  • Persing onder spoorwegen
  • Persing onder waterlopen
  • Doorkruising van waterwingebieden

 

Minder hinder

Het leven bovengronds gaat zijn normale gang terwijl gresbuizen ondergronds doorgeperst worden. Behalve op de plaats van de start- en van de eindput – en in functie van de lengte en het beperkte aantal verbindingsputten – zullen er bovengronds weinig belemmeringen zijn langs de installatiesite. Verkeersaders stromen zo niet dicht, ondernemingen verliezen geen omzet en steden worden niet ontsierd door enorme bouwplaatsen. Geluidshinder en overlast kunnen grotendeels worden vermeden, de CO2-emissies en stofvorming (hogere fijnstofwaarden) worden in hoge mate beperkt, wegen worden niet opengebroken, de flora en de fauna worden beschermd, enz. Kortom: de economische verliezen en de ecologische schade worden tot een minimum beperkt in vergelijking met de conventionele opensleufmethoden.

Technische specificaties
»

Doorpersbuizen worden aan hoge krachten blootgesteld en moeten dan ook aan de hoogste eisen voldoen. Geen probleem voor gres!

 
 
Referentielijsten
Referentielijsten
Doorpersing
 

LogoleisteLogoleisteLogoleisteLogoleiste